top of page
3.jpg

מחקרים

מחקרים

גילנות בשוק העבודה

שוק העבודה הוא אחד מהתחומים בהם הגילנות ברורה ומוחשית. החוקים והתקנות המסדירים את המדיניות התעסוקתית בהתבסס על גיל כרונולוגי בלבד, מטמיעים ומקבעים תפיסת גיל שלילית כלפי אוכלוסיות מבוגרות. בהתייחס לאנשים מבוגרים - הגילנות בשוק העבודה מבוססת על הסטריאוטיפ השלילי לפיו עובדים מזדקנים הם אנשים שאינם יכולים להסתגל, לקבל שינויים, להתפתח, לרכוש מיומנויות וכישורים חדשים, ובעלי תפוקה ויעילות נמוכות. בנוסף, חובת היציאה לגמלאות טומנת בחובה את ההנחה שעל הזקנים לפנות מקום לצעירים מהם. חלק זה של "אתר לכל גיל" ינגיש משאבי-ידע על תופעת הגילנות בשוק העבודה.

כתבות

כתבות

סרטונים

סרטונים

בלוגים

בלוגים
bottom of page