top of page
9.png

מחקרים

מחקרים

גילנות ומגדר

במשך שנים רבות - מגדר וזיקנה - נידונו באופן נפרד בתיאוריה ובמחקר האקדמיים. למעשה, כל אחד מהנושאים הללו הצמיח דיסציפלינה משל עצמו: הגרונטולוגיה עסקה בזקנים משל היו נטולי מגדר, ולימודי המגדר התמקדו בנשים צעירות ובגברים צעירים, והתעלמו מתקופת החיים המאוחרת. העדר הדיאלוג בין שני תחומי ידע אלה שיקף את הניתוק הקיים בין מגדר לבין זיקנה בדימויים הפופולריים של התרבות המערבית, לפיהם נשיות וגבריות "שייכים" לגיל צעיר, ואילו זקנים הם "אחרים" ונעדרי מגדר. ואולם, בעשורים האחרונים התהווה גוף חדש של ידע הבוחן את החיבור בין מגדר לבין זיקנה, כלומר את  מגוון הקשרים בין גיל לבין נשיות, ובמידה פחותה, בין גיל לבין גבריות. קטגוריה זו, אם כן, תתמקד בהצגת המופעים שבהם התרבויות השונות, ובראשן התרבות המערבית, מבנות את הזיקות בין נשיות וגבריות לבין זיקנה. במסגרתה נבקש להאיר את המגדר כמאפיין מרכזי בחוויית ההזדקנות ובהבניית תפיסות גילניות.  

כתבות

כתבות

וידיאו

וידיאו

ספרים

ספרים
bottom of page