top of page

גורמי הגילנות

חלק זה של "אתר לכל גיל" יכלול סקירה מדעית של התאוריות המרכזיות שמסבירות את מקורות וגורמי הגילנות. באופן כללי ניתן לקבוע כי כל התאוריות הקיימות בתחום משקפות מציאות בה זקנים נתפסים כקבוצה נפרדת בחברה. בנוסף  הן מלמדות על היווצרות דעות קדומות וסטריאוטיפים הקשורים בגיל, ועל ההשפעה של אלה על אפליית מבוגרים. חלק מן התאוריות מציגות גם את התכונות החיוביות של הזיקנה, אך טוענות כי הן נתפסות כפחות משפיעות מאשר גילנות שלילית. בנוסף לכך,  ישנן תאוריות המדגישות את המקורות ההיסטוריים והאבולוציוניים להיווצרות תופעה חברתית זו. כך או כך ניתן לסווג את מכלול התאוריות הקיימות בתחום למגוון קבוצות, אך אנו נספק חלוקה שרירותית לפי שלוש רמות – תאוריות ברמת המיקרו, המזו והמאקרו.

4.png

מדוע מתרחשת הגילנות?

ההסברים המדעיים לתופעה

Group.png

מודל הסיווג הסטריאוטיפי

לפי תאוריה זו הגילנות נובעת בעיקר בשל הסטריוטיפים המשוייכים לכל קבוצת גיל בחברה. אנשים בגילים שונים מסווגים…

Group.png

מודל הפנמת הסטריאוטיפים

תאוריה זו קובעת כי החשיפה לסטריאוטיפים שליליים במהלך כל החיים מובילה להפנמת סטראוטיפים....

Group.png

מודל תיאוריית ניהול האימה

תאוריה זו מציעה להבין את הגילנות כתופעה הנובעת מחרדת בני האדם מהמוות. חרדה זו מובילה לכך שבאופן בלתי מודע אנחנו…

Group.png

מודל ההתפתחות החברתית

לפי תאוריה זו הגילנות מתפתחת לאורך כל מהלך החיים עקב קיומם של מנגנונים אוניברסליים …

Group.png

מודל סימני ההזדקנות

לפי תאוריה זו אחד הגורמים הבולטים לתופעת הגילנות הם קיומם של סימני הזדקנות פיזיים, כגון שינויים במראה ובהתנהגות. במובן בו…

Group.png

מודל זהויות מצטלבות

לפי תאוריה זו הגילנות איננה נובעת בגלל הגיל כשלעצמו, אלא היא תולדה של מפגש בין מכלול מאפיינים אישיים היוצרים אפליה חברתית…

תאוריות ברמת המיקרו

Group Copy 6.png

מודל האיום הבין קבוצתי

תאוריה זו מסבירה שהגילנות נגרמת מכך שאנשים מגיבים בדרכים עוינות כלפי קבוצות חברתיות אחרות, במיוחד כאשר הקבוצה…

Group Copy 6.png

מודל הפרדה על פי גיל

לפי תאוריה זו הגילנות נובעת משום שבחברה המודרנית קיימת הפרדה ברורה בין הצעירים לזקנים על פי גילם הכרונולוגי…

Group Copy 6.png

מודל הסכסוך הבין-דורי

לפי תאוריה זו גילנות היא תולדה של סכסוך בין-דורי. מאבקי כוחות אלה נובעים ומחרפים כתוצאה מציפיות שיש לדור הצעיר...

Group Copy 6.png

המודל האבולוציוני

לפי תאוריה זו הגילנות היא תופעה חברתית הנובעת מהטבע האנושי. הסיבה לכך היא שבני האדם הם יצורים חברתיים שלמדו…

Group Copy 6.png

מודל הזהות החברתית

לפי תאוריה זו אחד מן הגורמים המרכזיים לתופעת הגילנות הוא שאנשים אינם פועלים רק על סמך המאפיינים האישיים שלהם…

תאוריות 
ברמת המזו

3.png
Group.png

תאורית המודרניזציה

לפי תיאוריה זו הגילנות היא תופעה שנוצרה בעקבות תהליכי המודרניזציה, תהליך שבמסגרתו חלה ירידה משמעותית במעמדם...

תאוריות ברמת המאקרו

bottom of page